• Abhyudaya Education Society School
    अभ्युदय एज्युकेशन सोसायटी स्कूल


Welcome to Abhyudaya Education Society School

List of Founding Members

Shri S. K. Wankhede
Dr. Shivanand R. Pandit
Dr.V. K. Toraskar
Shri V. R. Padiyar
Shri Narayanan Nair
Shri A. P. Pashte
Shri S. M. sawant
Shri John D'Silva
Shri L. J. Sawant
Shri M. A. K.Velu
Shri Peter D'Souza
Shri Raghuram V. Shetty
Shri V. P. Patel
Shri M. R. Bagwe
Shri D. N. Dharap
Shri K. R. Shanbhag
Shri R. B. Dhuri
Shri R. B. Mayekar
Shri B. K. kotecha
Shri M. K. Panikar
Shri D. T. Parab

Lakshya

Kotak Mahindra