• Abhyudaya Education Society School
    अभ्युदय एज्युकेशन सोसायटी स्कूल


Welcome to Abhyudaya Education Society School

MARATHI MEDIUM

 

S.S.C EXAMINATION RESULT MARCH - 2017

Registered: 

220

Total Appeared: 

220

Total Passed: 

211

Total Failed: 

9

Total Result: 

95.90%

 

Sr. No.

Student Name

Std

Percentage

1

SHELKE YASH DADASAHEB

XTH

92.80%

2

SONAR KAVERI SHASHIKANT

XTH

91.00%

3

KAJALE SRUSHTI RAJKUMAR

XTH

90.40%

 

S.S.C EXAMINATION RESULT MARCH - 2016

Registered: 

218

Total Appeared: 

218

Total Passed: 

208

Total Failed: 

10

Total Result: 

95.41%

 

Sr. No.

Student Name

Std

Percentage

1

GAVASKAR KANCHAN DILIP

XTH

95.00%

2

SARVANKAR MOHHIL SHRIKRISHNA

XTH

94.80%

3

SAGADALE YOGESH NAVNATH

XTH

92.00%

 

S.S.C EXAMINATION RESULT MARCH - 2015

Registered: 

240

Total Appeared: 

240

Total Passed: 

228

Total Failed: 

12

Total Result: 

95.00%

 

Sr. No.

Student Name

Std

Percentage

1

JAGTAP NIKHIL MANGESH

XTH

97.60%

2

KACHARE SHERYA MOHAN

XTH

96.40%

3

AMBADE ADITI RAVINDRA

XTH

93.80%

 

S.S.C EXAMINATION RESULT MARCH - 2014

Registered: 

277

Total Appeared: 

277

Total Passed: 

266

Total Failed: 

11

Total Result: 

96.03%

 

Sr. No.

Student Name

Std

Percentage

1

PIMPLE PRADIP KRUSHNAT

XTH

94.40%

2

SAPKAL AKSHAY RAMCHANDRA

XTH

93.80%

3

MANDAVKAR SHWEETA GANESH

XTH

92.40%

Lakshya

Kotak Mahindra