• Abhyudaya Education Society School
    अभ्युदय एज्युकेशन सोसायटी स्कूल


Welcome to Abhyudaya Education Society School

NON TEACHING STAFF ENGLISH MEDIUM SECONDARY

Non Teaching Staff  - English Medium Secondary

SR. NO. NAME OF THE STAFF DESIGNATION
1 Mr. Balkrishna Shravan Chaudhari  
               SR.CLERK
2 Mr.Mayur Manojkumar Rajput    
                 CLERK
3 Shri. Sambhaji Shivram Nikam
                PEON
4 Shri. Manoj Balvir Chavan
                PEON
5 ShrI. Ravindra Shripati Kamble
                PEON
Kotak Mahindra

Lakshya